Regulamin Konkursu „Plan dla edukacji”

Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady Konkursu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie w każdym czasie
2. Regulamin konkursu „Plan dla edukacji” – Regulamin, który określa zasady i warunki „Plan dla edukacji”, która jest integralnie związana niniejszym Konkursem.
3. Plan dla edukacji – praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, dostępny pod adresem www.plandlaedukacji.pl
4. Konkurs – przedmiotowa inicjatywa, która ma na celu promowanie innowacyjnych rozwiązań w określonej dziedzinie lub temacie poprzez organizowanie oceny działań i/lub projektów oraz przyznanie nagród laureatom zgodnie z niniejszym regulaminem
5. Konkurs „Plan dla edukacji” – inicjatywa, która ma na celu wyłonienie laureatów w 10 kategoriach konkursowych, spośród tych którzy zgłosili swoje działania w ramach realizacji Planu dla edukacji.
6. Komisja Konkursowa – niezależne osoby powołane przez Organizatora mające za zadanie ocenę Materiałów zgłoszonych do Konkursu i wyłonienie zwycięzców.
7. Zgłaszający – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zgłosiła swoje Materiały do uczestnictwa w niniejszym Konkursie.
8. Organizator – Wrocławski Park Technologiczny i Fundacja Pro Mathematica, będący organizatorami Konkursu.
9. Serwis – prowadzona przez Organizatora platforma online dostępna w domenie pod adresem www.projektujemyprzyszlosc.pl
10. Użytkownik – osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin, korzystająca z Serwisu w celu zgłoszenia do Konkursu siebie/instytucji/organizacji/projektu, który reprezentuje, ale też instytucji/osoby/organizacji/projektu, który zna i docenia.
11. Materiały – wszelkie treści, inicjatywy, działania, narzędzia, które Zgłaszający prześle do Organizatora w ramach organizowanego przez Organizatora konkursu „Plan dla edukacji”
12. Formularz – szablon znajdujący się na stronie www.plandlaedukacji.pl, zawiera określone pola lub sekcje przeznaczone do wprowadzania informacji lub danych przez użytkownika w celu zgłoszenia materiałów wspierających realizację Planu dla edukacji.

§1 Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Plan dla edukacji” są Wrocławski Park Technologiczny i Fundacja Pro Mathematica, zwani dalej „Organizatorem”.

§2 Cele Konkursu

Organizator w ramach konkursu „Plan dla edukacji” daje każdemu Zgłaszającemu dobrowolną możliwość udziału w niniejszym Konkursie, celem którego jest promowanie innowacyjnych inicjatyw związanych z realizacją Planu dla Edukacji oraz wspieranie działań mających na celu poprawę jakości edukacji w Polsce. W ramach Konkursu, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni przesłane Materiały, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nagradzając maksymalnie 10 Zgłaszających.

§3 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które zgłosiły swoje Materiały w ramach zorganizowanego przez Organizatorów konkursu „Plan dla edukacji” i chcą, aby zgłoszone przez nich Materiały wzięły udział w niniejszym Konkursie, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Nie jest możliwym wzięcie udziału jedynie w Konkursie, bez zgłoszenia działań do realizacji Planu dla edukacji.
2. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi zarejestrować swoją inicjatywę poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.plandlaedukacji.pl oraz przekazać Materiały do Organizatora, spełniając przy tym wszystkie warunki opisane w Regulaminie oraz zaznaczyć przy wypełnianiu Formularza dobrowolną opcję uczestnictwa w Konkursie.
3. Termin zgłaszania Materiałów do Konkursu mija 1 września o godzinie 15:00.
4. Każde Materiały mogą być zgłoszone tylko w jednej kategorii konkursowej. Zgłaszający sam wybiera wypełniając Formularz, Kategorię konkursową pasującą do treści przesłanych przez niego Materiałów. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Kategorii konkursowej, jeśli uzna, że przesłane przez niego Materiały lepiej wpisują się w obszar innej Kategorii.
5. Konkurs obejmuje 10 Kategorii, z których każda odpowiada jednemu z obszarów Planu dla Edukacji. Kategorie są następujące:
1) Środowisko edukacyjne,
2) Rodzice i szkoła,
3) Biznes i edukacja,
4) Kompetencje przyszłości, ,
5) Kondycja psychiczna,
6) Szkoła jako przyjazna przestrzeń,
7) Podstawa programowa,
8) Oceny, egzaminy, zestawienia,
9) Edukacja dla przyszłości,
10) Rozwój i wspieranie talentów.
6. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden Laureat.
7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana w dniu 7.10.2024r podczas Gali Finałowej odbywającej się w trakcie III Konferencji „Liczymy się dla edukacji”.
8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonymi zwycięzcami przez 7 dni kalendarzowych licząc od daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo nagrodzonych zwycięzców do nagród wygasa.

§4 Nagrody

1. W konkursie przewidziane są merytoryczne pakiety szkoleniowe dla każdego Laureata w każdej kategorii konkursowej.
2. Łącznie w ramach Konkursu zostanie nagrodzonych maksymalnie 10 Zgłaszających.
3. Nagrodzonym Zgłaszającym nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora.

§5 Komisja konkursowa

1. Prace konkursowe, pod względem formalnym, technicznym, merytorycznym oraz zgodności z kryteriami wskazanymi w ust. 3 ocenia Komisja konkursowa.
2. Komisja Konkursowa zostanie powołane przez Organizatora i będzie składać się
z przedstawicieli środowiska edukacyjnego, biznesowego oraz przedstawicieli Organizatora.
3. Wszystkie zgłoszone Materiały oceniane będą przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:
1) Zgodność przesłanych Materiałów zarówno z niniejszym Regulaminem jak i Regulaminem łącznie, jako warunek konieczny. Oznacza to, że niezgodność treści Materiałów z którymkolwiek zapisem każdego z Regulaminów całkowicie wyklucza Zgłaszającego z uczestnictwie w Konkursie.
2) Innowacyjność.
3) Inkluzywność.
4) Oddziaływanie na społeczeństwo.
5) Skuteczność realizacji.
6) Zgodność z celami Planu dla Edukacji.
4. Kryteria wymienione w ust. 3 będą punktowane. Zgłaszający, którzy otrzymają największą liczbę punktów w danej Kategorii Konkursowej, zostają zwycięzcami.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca.

§6 Informacje dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych inicjatyw oraz do udostępniania informacji o laureatach Konkursu na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
2. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu, które są integralnie ze sobą powiązane i należy odczytywać je każdorazowo łącznie.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu zakończenia Konkursu.