Obszar II
Cel główny: Rozwój partnerskich relacji rodzice – szkoła

Działania związane z poprawą relacji między rodzicami, a nauczycielami i dyrektorami szkół. Podejmowane w ramach niego aktywności mają promować wielostronną współpracę, udzielać wsparcia dla działań organizacji, rad rodziców, rady szkoły.

Cele i zadania

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Edukacja personelu szkolnego z empatii oraz budowania relacji interpersonalnych z rodzicami
2. Pedagogizacja rodziców oraz szerzenie wiedzy z zakresu komunikacji ze szkołą oraz budowania
relacji interpersonalnych
3. Stworzenie i wspieranie przestrzeni do dyskusji o relacjach rodzice-szkoła
4. Zwiększanie podmiotowości uczniów w relacjach rodzice-szkoła
5. Promowanie dobrych praktyk w zakresie budowania relacji rodzice-szkoła

Zadania
1. Upowszechnianie partnerstwa rodzic – szkoła w podejmowaniu decyzji dot. ucznia
2. Monitorowanie i promowanie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów rodzice- szkoła
3. Promowanie pozytywnych sposobów wyjścia z konfliktu
4. Stworzenie społecznej sieci mediatorów dla szkół
5. Upowszechnianie wiedzy na temat metod rozwiązywania konfliktów i pokazywanie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy i metod efektywnej współpracy, komunikacji i zarządzania jej efektami
2.Upowszechnianie stosowania narzędzi pozwalających na efektywną komunikację
3. Monitorowanie i promowanie dobrych praktyk
4. Opracowanie i wdrażanie poradnika partnerskich relacji rodziców i szkoły
5. Stworzenie przestrzeni do dyskusji o przyszłości szkoły moderowanej przez ekspertów

Zadania
1. Przeprowadzenie analizy działań organizacji zrzeszających rodziców przy szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk z ich działalności
2. Promowanie dobrych praktyk ze skupiających rodziców NGO
3. Opracowanie i upowszechnianie wskazówek dla rodziców dot. podejmowania działalności dla
i przy szkole (pilotaże, scenariusze)
4. Opracowanie i wdrażanie poradnika dla projektów i organizacji działających przy szkołach
5. Zwiększenie transferu know-how ze środowiska edukacyjnego i biznesowego do tego typu NGO

Zadania
1. Przeprowadzenie analizy działań Rad Rodziców w szkołach
2. Promowanie dobrych praktyk z działań Rad Rodziców w szkołach
3. Opracowanie i upowszechnianie poradników i inspiracji dla Rad Rodziców mających zwiększyć
efektywność ich działań
4. Zwiększenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów szkół z Radami Rodziców
5. Zwiększenie transferu know-how ze środowiska edukacyjnego i biznesowego do Rad Rodziców

Co mogę z tym zrobić?

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas.

Co już zrobiliśmy?

Realizacja Planu dla edukacji to suma działań różnej skali, które są wdrażane przez wiele podmiotów – nauczycieli, NGO, biznes, uczniów czy rodziców. Każde z działań przypisane jest do odpowiedniego obszaru Planu, dzięki czemu możemy pokazać efekty wspólnej pracy całego środowiska edukacyjnego. W tym obszarze są to m.in.:

  • 100

    godzin zajęć edukacji szkolne w alternatywnej formie prowadzonych przez ParoKrok

  • 5

    odwróconych lekcji prowadzonych przez młodzież

  • 2

    mikroklasy (edukacja wczesnoszkolna, klasa 4-5) utworzone przez ParoKrok

Inicjatywy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Baza wiedzy

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. 

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.

Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!