Poznaj

Plan dla edukacji

10 obszarów | 50 celów | 250 zadań

Praktyczny plan
dla polskiej szkoły

Plan dla edukacji to praktyczny plan rozwoju polskiej szkoły, opierający się o cele i działania, które wcielać w życie może każdy z nas. Jego podstawą są realnie wyznaczone kierunki działań i określone sposoby ich realizacji, które będą opierać się na współpracy i otwartości na nowe idee. Wierzymy, że suma wielu, nawet małych działań, pozwoli nam w dłuższej perspektywie stworzyć edukację odpowiadającą na wyzwania przyszłości.

Dlaczego powstał Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji ma sprawić, że edukacja w polskich szkołach będzie procesem łatwiejszym, praktycznym, prowadzonym z wizją, a jej znaczenie będzie doceniane przez społeczeństwo.

Wszyscy musimy stawiać edukację w centrum naszego zainteresowania na co dzień. Do prawdziwej, pełnoskalowej zmiany potrzebna jest tylko i aż tylko suma wielu, nawet małych działań. Musimy je realizować zgodnie z planem.

Poznaj
Plan dla edukacji!

Poznaj główne założenia Planu dla edukacji! Każdy z 10 obszarów odpowiada jednemu z głównych celów Planu. Obszar obejmuje 5 celów oraz 250 zadań, które można też określić jako cele operacyjne. Poznaj Plan dla edukacji w pigułce!

Obszary działań:

Środowisko
edukacyjne

Obszar I
Cel główny: Wsparcie i rozwój środowisk związanych z edukacją

Wokół polskiej edukacji zgromadzona jest duża liczba rozproszonych osób i instytucji, które łączy jeden cel – zmiana edukacji. Aktywności w tym obszarze mają je zintegrować, wypromować i zachęcić innych do działania. Mają one również cel ogólnospołeczny, związany ze zwiększaniem świadomości roli zawodu nauczyciela, jak również praktyczny – wspieranie osób zajmujących się edukacją.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Budowa sieci ambasadorów promujących i wspierających rolę zawodu nauczyciela spoza środowiska edukacyjnego
2. Promocja wpływu zawodu nauczyciela na życie każdego z nas (kampania „Mój nauczyciel”)
3. Przygotowanie i upowszechnienie metod budowy prestiżu zawodu nauczyciela dla samorządów terytorialnych
4. Promowanie i wspieranie zaangażowania rodziców w budowę prestiżu zawodu nauczyciela
5. Opracowanie multiśrodowiskowej definicji zawodu nauczyciela, jego roli i jej upowszechnianie

1. Promowanie sposobów, metod i narzędzi wspierających integrację i współpracę środowiska edukacyjnego
2. Upowszechnianie wspólnych kanałów komunikacji środowiska edukacyjnego i przestrzeni do dyskusji
3. Tworzenie przestrzeni do spotkań i rozmów środowiska edukacyjnego
4. Animowanie organizacji spotkań dla środowiska edukacyjnego
5. Monitorowanie, analizowanie i promowanie integracji zdefiniowanego na nowo
środowiska edukacyjnego

Zadania
1. Promowanie postrzegania szkoły jako dynamicznej organizacji
2. Wspieranie rozwoju menadżerskich kompetencji dyrektorów szkół
3. Promowanie interdyscyplinarnego podejścia do szkolenia nauczycieli
4. Promowanie nowoczesnego kształcenia kadr przyszłości szkoły – opracowanie i upowszechnianie nowego standardu kształcenia nauczycieli
5. Promowanie partnerskiego modelu komunikacji szkoły
Zadania
1. Wspieranie rozwoju przestrzeni, w której głos o zmianie edukacji zabiorą uczniowie
2. Mapowanie i promowanie projektów uczniowskich nakierowanych na przyszłość edukacji
3. Budowa sieci wsparcia dla organizacji uczniowskich
4. Zbieranie i analizowanie głosów uczniów o zmianach potrzebnych w szkole
5. Integrowanie organizacji uczniowskich z dojrzałym środowiskiem edukacyjnym
Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy o roli i poprawnym kształcie stosowania prawa oświatowego,
szczególnie statutów szkoły
2. Promowanie współpracy z NGO (oraz inicjatywami społecznymi) i korzyści z niej płynącej dla szkół
3. Upowszechnianie wiedzy na temat otwierania się i nawiązywania przez szkoły współpracy
z podmiotami zewnętrznymi, w tym zewnętrznym instytucjami edukacyjnymi
4. Upowszechnianie wiedzy na temat popularyzacji działalności szkoły w kanałach zewnętrznych
(np. w mediach, środowisku lokalnym)
5. Upowszechnianie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów środowiska edukacyjnego

Rodzice
i szkoła

Obszar II
Cel główny: Rozwój partnerskich relacji rodzice – szkoła

Działania związane z poprawą relacji między rodzicami, a nauczycielami i dyrektorami szkół. Podejmowane w  ramach niego aktywności mają promować wielostronną współpracę, udzielać wsparcia dla działań organizacji, rad rodziców, rady szkoły.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Edukacja personelu szkolnego z empatii oraz budowania relacji interpersonalnych z rodzicami
2. Pedagogizacja rodziców oraz szerzenie wiedzy z zakresu komunikacji ze szkołą oraz budowania
relacji interpersonalnych
3. Stworzenie i wspieranie przestrzeni do dyskusji o relacjach rodzice-szkoła
4. Zwiększanie podmiotowości uczniów w relacjach rodzice-szkoła
5. Promowanie dobrych praktyk w zakresie budowania relacji rodzice-szkoła

Zadania
1. Upowszechnianie partnerstwa rodzic – szkoła w podejmowaniu decyzji dot. ucznia
2. Monitorowanie i promowanie wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów rodzice- szkoła
3. Promowanie pozytywnych sposobów wyjścia z konfliktu
4. Stworzenie społecznej sieci mediatorów dla szkół
5. Upowszechnianie wiedzy na temat metod rozwiązywania konfliktów i pokazywanie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy i metod efektywnej współpracy, komunikacji i zarządzania jej efektami
2.Upowszechnianie stosowania narzędzi pozwalających na efektywną komunikację
3. Monitorowanie i promowanie dobrych praktyk
4. Opracowanie i wdrażanie poradnika partnerskich relacji rodziców i szkoły
5. Stworzenie przestrzeni do dyskusji o przyszłości szkoły moderowanej przez ekspertów

Zadania
1. Przeprowadzenie analizy działań organizacji zrzeszających rodziców przy szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk z ich działalności
2. Promowanie dobrych praktyk ze skupiających rodziców NGO
3. Opracowanie i upowszechnianie wskazówek dla rodziców dot. podejmowania działalności dla
i przy szkole (pilotaże, scenariusze)
4. Opracowanie i wdrażanie poradnika dla projektów i organizacji działających przy szkołach
5. Zwiększenie transferu know-how ze środowiska edukacyjnego i biznesowego do tego typu NGO

Zadania
1. Przeprowadzenie analizy działań Rad Rodziców w szkołach
2. Promowanie dobrych praktyk z działań Rad Rodziców w szkołach
3. Opracowanie i upowszechnianie poradników i inspiracji dla Rad Rodziców mających zwiększyć
efektywność ich działań
4. Zwiększenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów szkół z Radami Rodziców
5. Zwiększenie transferu know-how ze środowiska edukacyjnego i biznesowego do Rad Rodziców

Biznes
i edukacja

Obszar III
Cel główny: Integracja biznesu i edukacji

Zwiększanie świadomości znaczenia dwustronnej relacji biznesu i edukacji, ich wzajemnego wpływu na siebie oraz pokazanie możliwości współpracy.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Budowa i rozwój sieci firm odpowiedzialnych za przyszłość
2. Opracowywanie, upowszechnianie wdrażanie programów CSR dedykowanych przyszłości edukacji
3. Monitorowanie i upowszechnianie znaczenia edukacji w polskim CSR
4. Gromadzenie inspiracji i dobrych praktyk z sektora CSR
5. Prognozowanie trendów w zakresie wykorzystywania edukacji w programach CSR

Zadania
1. Redefiniowanie roli edukacji dla środowiska biznesowego (edukujmy wcześniej dobrze, a nie wyłącznie szkolmy pracowników – w uproszczeniu)
2. Upowszechnianie biznesowej perspektywy spojrzenia na edukację (edukacja jako inwestycja)
3. Stworzenie katalogu potrzeb biznesu jutra dla szkoły przyszłości
4. Gromadzenie inspiracji i dobrych praktyk z zakresu budowania relacji edukacji i biznesu
5. Upowszechnianie w środowisku edukacyjnym informacji o potrzebach biznesu odnośnie pożądanych na rynku kompetencji zawodowych

Zadania
1. Wspieranie rozwoju współpracy biznesu w zakresie udzielania menadżerskiego wsparcia w firmach dla dyrektorów szkół
2. Opracowanie i wdrożenie współpracy biznesu w zakresie stworzenia sieci mentoringowej i tutorskiej dla uczniów
3. Wspieranie budowania partnerskiej relacji biznesu ze szkolnictwem zawodowym
4. Opracowanie katalogu form wsparcia, jakich potrzebuje od biznesu szkoła oraz promowanie zasad dobrej współpracy biznesu i edukacji
5. Wspieranie w szkołach rozwoju doradztwa zawodowego i kompetencyjnego płynącego ze strony biznesu w polskich szkołach

Zadania
1. Zwiększanie poziomu kompetencji personelu szkoły do pozyskiwania partnerów biznesowych
2. Budowa społecznej sieci konsultacji dotyczących współpracy z biznesem dla szkół
3. Zwiększanie poziomu wiedzy na temat efektywnych sposobów prezentacji potrzeb szkół
4. Monitorowanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie komunikacji szkół z biznesem
5. Upowszechnienie wiedzy na temat metod pozyskiwania partnerów biznesowych przez szkoły

Zadania
1. Zmapowanie i upowszechnianie aktywności IOB w zakresie edukacji
2. Promocja dobrych praktyk i case study dot. współpracy IOB i biznesu
3. Zdefiniowanie roli IOB dla edukacji i opracowanie road maps – sposobów, w jakie powinny się one w nią angażować
4. Wdrożenie porozumienia parków technologicznych dla edukacji jako pilotażu brania przez IOB odpowiedzialności za edukację
5. Opracowanie paktu IOB dla edukacji – gotowych scenariuszy działań, w które mogą włączyć się instytucje

Kompetencje
przyszłości

Obszar IV
Cel główny: Wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości

Popularyzacja potrzeby rozwijania kompetencji w szkole, pokazywaniu, jak w praktyczny sposób budować kulturę pracy sprzyjającą rozwijaniu kompetencji oraz przybliżeniu środowisku przydatnych praktyk i sposobów pracy z  uczniami w obszarze budowania kompetencji.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Stworzenie i upowszechnianie katalogu kompetencji przyszłości
2. Monitorowanie, analizowanie i upowszechnianie trendów i nowości w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości
3. Promowanie i rozwój 4K, czyli cztery najważniejsze kompetencje XXI wieku
4. Wspierania rozwoju synergii między NGO i biznesem, a szkołami w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości
5. Edukacja rodziców i kształtowanie ich oczekiwań wobec szkoły dot. rozwoju kompetencji wśród dziec

Zadania
1. Gromadzenie wiedzy, dobrych praktyk dotyczących kompetencji przyszłości
2. Analizowanie, tworzenie i upowszechnianie metod rozwoju kompetencji przyszłości
3. Wspieranie działań zwiększających umiejętności kadry szkolnej w zakresie rozwijania kompetencji przyszłości uczniów
4. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy dot. rozwoju kompetencji przyszłości
5. Wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości wśród uczniów

Zadania
1. Wspieranie działań rozwijających umiejętności nauczania kompetencji przyszłości
2. Wspieranie stosowania rozwojowych metod samodoskonalenia nauczycieli, szczególnie superwizji
3. Upowszechnianie praktyk i sposobów pracy z uczniami w obszarze budowania kompetencji
4. Wspieranie kształcenia studentów studiów pedagogicznych do rozwijania wśród uczniów kompetencji społecznych, cyfrowych i innych kompetencji przyszłości
5. Wspieranie dyrektorów szkół w zakresie kształcenia kadry i uczniów w zakresie kompetencji przyszłości

Zadania
1. Wspieranie tworzenia przestrzeni do kreatywności i innowacyjności w szkołach
2. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw zwiększających kompetencje przyszłości u uczniów
3. Promowanie mentorstwa, tutoringu i współpracy w edukacji
4. Upowszechnianie stosowanie metod aktywnego uczenia się
5. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw nastawionych na multidyscyplinarny rozwój uczniów

Zadania
1. Przygotowanie uczniów do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na technologii, szczególnie AI
2. Monitoring, analiza i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie postępów uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych
3. Edukacja w zakresie świadomego korzystania z technologii w procesie edukacji
4. Zwiększanie kompetencji nauczycieli do edukacji o kompetencjach cyfrowych
5. Upowszechnianie wiedzy o roli proporcji kompetencji cyfrowych i kompetencji tradycyjnych

Kondycja
psychiczna

Obszar V
Cel główny: Troska o kondycję psychiczną środowiska edukacyjnego

Wyznaczenie celów i określenie działań związanych z poprawą kondycji psychicznej nie tylko uczniów, ale też całego środowiska związanego ze szkołą, w tym nauczycieli.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Wspieranie i promowanie działań związanych ze zmniejszaniem poziomu stresu wśród nauczycieli
2. Wspieranie i wdrażanie działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu nauczycieli
3. Wspieranie i wdrażanie inicjatyw dostarczających inspiracji i motywacji środowisku nauczycielskiemu
4. Budowanie społecznej sieci wsparcia psychologicznego dla nauczycieli
5. Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie troski o własny dobrostan

Zadania
1. Wyposażanie uczniów w kompetencje dotyczące zarządzania stresem i trudnymi emocjami
2. Promowanie edukacji z wykorzystaniem komunikacji bez przemocy NVC
3. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw promujących rozwój pozytywnych, wspierających relacji uczniów
4. Zwiększanie świadomości i kompetencji rodziców i nauczycieli z zakresu dobrostanu psychicznego uczniów
5. Tworzenie społecznej sieci wsparcia dla uczniów

Zadania
1. Promowanie roli neurobiologii w procesie edukacji
2. Edukacja rodziców i nauczycieli z zakresu wpływu neurobiologii na edukację i wychowanie
3. Promowanie dobrych praktyk i upowszechnianie wiedzy
4. Wspieranie procesu nawiązywania współpracy między szkołami a podmiotami zajmującymi się neurobiologią
5. Zapewnianie dostępu do aktualnych informacji z dziedziny neurobiologii oraz narzędzi i technik dydaktycznych, które mogą być wdrażane w szkołach

Zadania
1. Promowanie i wspieranie zmiany formy lekcji wychowawczych tak, by pozytywnie wpływały na kondycję psychiczną
2. Promowanie ważnej roli wypoczynku w szkole i procesie edukacji
3. Upowszechnianie wiedzy i metod rozwijania motywacji do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym wszystkich jego podmiotów
4. Wspieranie warsztatu nauczycieli i dyrektorów z zakresu zarządzania stresem swoim i uczniów
5. Kształtowanie twórczej atmosfery w szkołach opartej na empatii, tolerancji i równości

Zadania
1. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy na temat rozwoju i potrzeb psychologicznych dzieci w różnych grupach wiekowych
2. Zwiększanie dostępu dla rodziców do specjalistycznego wsparcia w komunikacji z dzieckiem
3. Promowanie zmiany sposobu myślenia rodziców o szkole z “oni” na “my”
4. Gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu budowania pozytywnych relacji z dziećmi
5. Promowanie zdroworozsądkowego podejścia do edukacji i efektywnej, partnerskiej relacji ze szkołą

Szkoła jako
przyjazna przestrzeń

Obszar VI
Cel główny: Promowanie postrzegania szkół jako przyjaznych przestrzeni

Działania, które w skali mikro i makro sprawią, że szkoły w kontekście fizycznym i społecznym będą miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli. Mają polegać m.in. na wypracowaniu uniwersalnych rozwiązań, które mogą na swoje potrzeby adaptować szkoły.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy o korzyści z reorganizacji szkolnych dzwonków – wspieranie szkół we wdrożeniach zmian i przedstawianie korzyści z nich płynących w środowisku edukacyjnym
2. Upowszechnianie wiedzy o korzyści z reorganizacji aranżacji ławek w trakcie lekcji – wspieranie szkół we wdrożeniach zmian i przedstawianie korzyści z nich płynących w środowisku edukacyjnym
3. Promowanie tworzenia w szkołach przestrzeni do uczenia się uczenia, wypowiadania własnych poglądów i prezentowania zdobytych umiejętności
4. Upowszechnianie wiedzy o koniecznych zmianach w szkole wśród rodziców
5. Wspieranie działań edukacyjnych z zakresu zmiany szkolnych przestrzeni wśród nauczycieli i personelu szkoły

Zadania
1. Stworzenie i upowszechnianie katalogu działań, które sprawią, że szkoły w sensie fizycznym będą miejscem przyjaznym dla uczniów i nauczycieli – upowszechnianie wiedzy o roli aranżacji szkół dla rozwoju uczniów
2. Promowanie i wspieranie tworzenie “mini przestrzeni przyszłości w szkołach”
3. Wspieranie partycypacji uczniów i rodziców w aranżacji szkolnych przestrzeni
4. Wspieranie partnerstw szkół z podmiotami zewnętrznymi w zakresie tworzenia dobrych, szkolnych przestrzeni
5. Monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy na temat roli szkoły w spędzaniu czasu wolnego przez uczniów
2. Gromadzenie, upowszechnianie wiedzy i metod na temat gromadzenia informacji i ich analizowania z zakresu realnych potrzeb uczniów w zakresie spędzania wolnego czasu w szkole
3. Stworzenie i upowszechnianie poradnika opisującego metody na tworzenie w szkołach przestrzeni dla czasu wolnego uczniów
4. Gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu realnych potrzeb uczniów w zakresie spędzania wolnego czasu w szkol
5. Wspieranie działań wdrożeniowych w zakresie tworzenia przestrzeni dla wolnego czasu
uczniów w szkołach

Zadania
1. Promowanie empatii jako sposobu na poprawę stanu środowiska edukacyjnego
2. Upowszechnianie metod na wprowadzanie empatycznej komunikacji w szkole
3. Gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk
4. Wsparcie empatycznej komunikacji szkoły z rodzicami i uczniami
5. Wspieranie działań edukacyjnych dot. empatii skierowanych do uczniów

Zadania
1. Wspieranie procesu kreowania dobrych relacji i więzi w triadzie: nauczyciele–uczniowie–rodzice
2. Wspieranie włączania różnorodności, zaufania i tolerancji w codzienną pracę z uczniami i rodzicami w szkole
3. Edukacja środowiska edukacyjnego o roli informacji zwrotnych dla uczniów i rodziców
4. Wsparcie edukacyjne i psychospołeczne więzi rodziców i dzieci w szkole
5. Promowanie i upowszechnianie partnerskiej współpracy między nauczycielami

Podstawa
programowa

Obszar VII
Cel główny: Zmiana postrzegania sposobu realizacji podstawy programowej

Pokazanie, jak wprowadzać zmianę w sposobie realizacji podstawy programowej oddolnie, w momencie, gdy systemowa zmiana nie jest możliwa do szybkiego wdrożenia. Będą udowadniać, że różne szkoły mogą adaptować ją do swoich potrzeb.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Wprowadzenie do pracy z uczniami elastyczności – otwartości na proces zmiany zachodzący u dzieci i młodzieży
2. Promowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych i znajomości regulatorów życia szkoły
3. Wspieranie i tworzenie dla uczniów przestrzeni do dyskusji o formie i zakresie ich edukacji
4. Monitorowanie i upowszechnianie wiedzy o trendach i zjawiskach wpływających na kształt procesu edukacyjnego młodych ludzi
5. Wspieranie uczniów w skutecznej komunikacji z nauczycielem, dyrektorem i rodzicem

Zadania
1. Zwiększenie partycypacji uczniów i rodziców w wyborze modelu pracy z podręcznikiem
2. Monitorowanie, analiza i upowszechnianie trendów dotyczących rynku podręczników
3. Promowanie multidyscyplinarnego podejścia w tworzeniu i stosowaniu podręczników
4. Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat korzyści, wad i zasad stosowania podręczników na lekcji
5. Monitorowanie, analiza i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnienie postrzegania podstawy programowej jako dynamicznego narzędzia, które może dostosować się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań społeczeństwa
2. Polepszenie rozumienia roli podstawy programowej przez środowisko edukacyjne (m.in. jako skutecznego elementu prawa oświatowego)
3. Promowanie dobrych praktyk z podstawą programową
4. Opracowanie i upowszechnianie podstaw programowych w pigułce
5. Promowanie metod i sposobów pracy alternatywnej z podstawą programową

Zadania
1. Wspieranie i animowanie dialogu z nauczycielami w celu zrozumienia ich perspektyw, doświadczeń i wyzwań związanych z podstawą programową
2. Promowanie multi i interdyscyplinarności w pracy nauczyciel – idei, metod, sposobów
3. Promowanie współpracy nauczycieli różnych przedmiotów – upowszechnianie metod i sposobów
4. Monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk
5. Zwiększanie świadomości dyrektorów dotyczącej korzyści z multidyscyplinarności w szkole

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie sposobów na wprowadzanie innowacji na lekcje
2. Zwiększanie zrozumienia roli podstawy programowej przez nauczycieli i rodziców
3. Wprowadzanie pracy projektowej do szkół
4. Gromadzenie i upowszechnianie materiałów metodycznych i dydaktycznych dot. alternatywnego stosowania podstawy programowej
5. Promowanie dobrych praktyk i case study

Oceny, egzaminy
zestawienia

Obszar VIII
Cel główny: Promowanie nowego podejścia do narzędzi, które są obecne w szkolnym systemie

Wyznaczenie celów i kierunków działań zmierzających do zmiany sposobu postrzegania i stosowania w szkolnej codzienności obecnych w niej systemowo narzędzi.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Redefinicja ocen, sukcesu i błędu w polskiej szkole i promowanie nowego podejścia
2. Promocja pracy na zasobach, nie na deficytach w szkołach
3. Wspomaganie zmiany oczekiwań rodziców wobec systemu oceniania
4. Wspomaganie wzrostu partycypacji uczniów w kształtowaniu szkolnych relacji dot. oceniania
5. Promowanie rozumienia oceny jako informacji zwrotnej oraz oceniania kształtującego, opartego na wielostronnej komunikacji i przepływie informacji

Zadania
1. Opracowanie katalogu alternatywnych metod ewaluacji pracy ucznia dla nauczyciela
2. Upowszechnianie i wspomaganie wdrażania alternatyw do tradycyjnego oceniania w szkołach
3. Promowanie odejścia od czerwonych pasków na świadectwach
4. Promowanie i wspieranie działań eliminujących chroniczny stres związany z ocenianiem wśród uczniów
5. Promowanie zmiany w podejściu do zadań domowych w szkołach

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat wpływu tradycyjnego systemu egzaminowania na uczniów
2. Wspieranie budowy pozytywnego podejścia do egzaminów
3. Wprowadzanie pozytywnych systemów oceny rozwoju kompetencji uczniów
4. Promowanie przewagi praktycznych umiejętności i kompetencji nad punktami egzaminacyjnymi
5. Monitorowanie, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Upowszechnianie wiedzy na temat wad ocen zachowania
2. Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie prac z ocenianiem zachowania uczniów
3. Promowanie odejścia od punktowego systemu oceniania zachowania w szkołach
4. Zwiększanie wiedzy rodziców w zakresie wpływu ocen zachowania na dzieci
5. Monitorowanie i upowszechnianie dobrych praktyk

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat relacji uczniów i rodziców z ocenami oraz koniecznością wprowadzenia zmian
2. Upowszechnianie metod dotyczących redukcji stresu wynikającego z obowiązującego systemu oceniania
3. Edukacja rodziców o wpływie ocen na dzieci i sposobów pracy z nią
4. Upowszechnianie wiedzy o alternatywnych systemach oceniania i metod na lobbowanie za nimi we własnych szkołach
5. Promowanie alternatyw do nagród na koniec roku w zakresie gratyfikacji uczniów

Edukacja
dla przyszłości

Obszar IX
Cel główny: Budowa świadomości roli edukacji dla przyszłości (rozwoju nauki, gospodarki, społeczeństwa)

Budowa świadomości społecznej roli edukacji dla społeczeństwa przyszłości, jej relacji z nauką i gospodarką, kształtowanie świadomych obywateli. Promowanie przedsiębiorczych, proinnowacyjnych postaw, które są kluczowe dla trwałej zmiany edukacji na lepsze.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Budowa społecznej świadomości roli edukacji jako inwestycji w przyszłość
2. Upowszechnianie znaczenia edukacji dla wysokiej jakości życia społecznego
3. Upowszechnianie roli edukacji dla rozwoju gospodarczego
4. Promowanie znaczenia samorządności uczniowskiej i wspomaganie jej rozwoju
5. Promowanie samorządności w procesie rozwoju edukacji i zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zmianę lokalnej edukacji

Zadania
1. Promowanie edukacji opartej o kompetencje pozwalające na reagowanie na wyzwania XXI wieku – klimatyczne, społeczne, gospodarcze i technologiczne
2. Upowszechnianie metod budowania pozytywnych relacji dzieci i młodzieży z nowymi technologiami, w tym sztuczną inteligencją
3. Budowa pozytywnej relacji środowiska edukacyjnego z nowymi technologiami
4. Wzmacnianie roli innowacji dla edukacji, w procesie edukacji oraz jego efektach
5. Wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z nowymi technologiami

Zadania
1. Zdefiniowanie roli przedsiębiorczych postaw w edukacji i promowanie jej modelowych postaw
2. Promowanie i wspieranie interdyscyplinarnego rozwoju postawy przedsiębiorczej wśród uczniów
3. Promowanie społecznych postaw przedsiębiorczych w środowisku edukacyjnym
4. Wzmacnianie społecznych postaw przedsiębiorczych wśród rodziców i lokalnych szkolnych społeczności
5. Wprowadzanie do środowiska edukacyjnego i szkół kompetencji przedsiębiorczych

Zadania
1. Promowanie wpływu dobrej edukacji na jakość polskiej nauki
2. Zwiększanie obecności projektów i inicjatyw naukowych w szkołach
3. Wspieranie kooperacji między uczelniami wyższymi a szkołami
4. Zwiększenie zaangażowania środowiska akademickiego w rozwój jakości edukacji
5. Promowanie pozytywnych postaw i kompetencji związanych z edukacją przyszłości w środowisku akademickim związanym z kształceniem przyszłej kadry pedagogicznej

Zadania
1. Monitorowanie i analiza trendów futurologicznych związanych z edukacją i upowszechnianie kluczowych informacji
2. Analiza i upowszechnianie informacji o wpływie globalnych trendów przyszłości na edukację
3. Upowszechnianie znaczenia trendów związanych z rynkiem pracy i zawodami w przyszłości dla dzisiejszej edukacji
4. Promowanie w środowisku edukacyjnym wiedzy o specyfice pokoleń i wpływie edukacji na ich przyszłość
5. Promowanie i wspieranie wdrażania w szkołach akcji przybliżających wyzwania przyszłości

Rozwój
i wspieranie talentów

Obszar X
Cel główny: Promowanie roli interdyscyplinarnego rozwoju uczniów

Wspieranie rozwoju talentów w polskich szkołach, oraz promowanie szkoły opartej o interdyscyplinarny rozwój, używającej narzędzi pozwalających uczniom na podążanie za ciekawością świata.

Cele wyznaczone w ramach obszaru:

Zadania
1. Promowanie przygotowywania uczniów do rzeczywistych wyzwań i zachęcanie ich do uczenia się przez całe życie
2. Wspieranie kształtowania krytycznego, analitycznego myślenia oraz nabywania umiejętności uczenia się (zdobywania wiedzy i kompetencji)
3. Zachęcanie do rozwoju zainteresowań i pasji przez dzieci i młodzież
4. Wspomaganie nauczycieli w procesie wspierania interdyscyplinarnego rozwoju uczniów
5. Promowanie wśród rodziców właściwego podejścia do interdyscyplinarnego rozwoju uczniów

Zadania
1. Budowa sieci wsparcia dla utalentowanych uczniów i ich promowanie
2. Stworzenie ścieżki wspierania talentów uczniów dla nauczycieli i dyrektorów szkół
3. Edukacja nauczycieli w zakresie rozpoznawania naturalnych predyspozycji i wspierania talentów uczniów
4. Edukacja rodziców w zakresie wspierania naturalnych predyspozycji dzieci
5. Promowanie metod i praktyk wspierających rozwój talentów uczniów w trakcie lekcji

Zadania
1. Kreowanie atmosfery zaufania i empatii w relacji uczeń i nauczyciel oraz uczeń – nauczyciel – rodzic
2. Zdefiniowanie modelowej roli i kompetencji nauczyciela = mentora
3. Promowanie mentorskiej roli nauczycieli i jej znaczenia dla rozwoju uczniów
4. Wspomaganie rozwoju mentorskich kompetencji nauczycieli
5. Monitorowanie i promowanie dobrych praktyk i przykładów

Zadania
1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk dotyczących rozwoju talentów i pasji uczniów w procesie uczenia się
2. Upowszechnianie wiedzy i metod dotyczących rozwijania zainteresowań uczniów
3. Promowanie podejmowania inicjatyw pozalekcyjnych w szkole
4. Upowszechnianie w środowisku szkolnym metod na rozwijanie talentów
5. Kreowanie pozytywnych połączeń między edukacją a inicjatywami naukowymi i przedsiębiorczymi oraz promowanie partnerskiej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, wychowawczymi i kulturalnymi

Zadania
1. Monitorowanie, analizowanie i upowszechnianie informacji na temat szkolnych zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci
2. Wspieranie rozwoju możliwości i inicjatyw pozwalających uczniom na poznawanie w praktyce różnego typu zawodów, profesji i realizowanie wczesnego doradztwa zawodowego pozwalającego na wybór priorytetów w procesie edukacyjnym
3. Wspieranie rozwojowej działalności szkolnych kółek zainteresowań
4. Wprowadzanie do szkół inicjatyw pokazujących zainteresowania uczniów np. wystaw projektów uczniów (model science fairs)
5. Promowanie wprowadzania na lekcji dodatkowych prezentacji w formule “show and tell”

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Rozpoczęła się rekrutacja projektów, inicjatyw, działań, które realizują założenia Planu dla edukacji. Mogą być to projekty dopiero się rozpoczynające, jak i te z ugruntowaną pozycją w świecie edukacyjnym.

Podziel się
wiedzą!

Obecnie trwa budowa bazy wiedzy, przykładów i inspiracji pozwalających na realizowanie zadań wyznaczanych przez plan. Zgłoszenia można już przesyłać – na początku 2024 roku zostanie opublikowana baza wiedzy Planu dla edukacji, która systematycznie będzie powiększana. Materiały można wysyłać na adres kontakt@plandlaedukacji.pl. Uwaga! Nie muszą być to tylko autorskie materiały, ale też treści, które waszym zdaniem powinny się znaleźć w takiej bazie. Każdy materiał będzie stosownie opisany i linkowany, tak by promować jego twórców.

Zgłoś swoje działania do Planu dla edukacji!

Rozpoczęła się rekrutacja projektów, inicjatyw, działań, które realizują założenia Planu dla edukacji. Mogą być to projekty dopiero się rozpoczynające, jak i te z ugruntowaną pozycją w świecie edukacyjnym. Mogą je prowadzić osoby indywidualne, NGO, jak i firmy. Każde działanie ma takie samo znaczenie. Ich efekty będziemy traktować jako wskaźniki pozwalające na zmierzenie stanu realizacji Planu dla edukacji.

Inicjatywa zgłoszona do Planu dla edukacji będzie weryfikowana, opisana i oznaczona tak, by promowała jej cel i autorów. Dla każdej z nich zagwarantowana jest:

 • ekspozycja inicjatywy na plandlaedukacji.pl
 • zaprezentowanie inicjatywy w newsletterze Projektujemy przyszłość. Edukacja,
 • zaprezentowanie inicjatywy w social mediach Projektujemy przyszłość. Edukacja,
 • automatyczna kwalifikacja do konkursu projektów Planu dla edukacji.

W zamian należy zamieścić w dowolnym kanale inicjatyw np. na stronie www oznaczenia o wspieraniu Plan dla edukacji. Dzielmy się wiedzą i dobrymi praktykami, które pozwolą na stworzenie dobrej przyszłości dzisiejszych uczniów i każdego z nas!

Aby zgłosić swoją inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Realizuj Plan, wygrywaj nagrody!

Już niebawem wystartuje konkurs na najlepsze inicjatywy realizowane w ramach Planu dla edukacji. Do wygrania, w 10 kategoriach, odpowiadających 10 obszarom Planu dla edukacji, będą nagrody finansowe i rzeczowe. Szczegóły już wkrótce – jednak każda, nawet dziś zgłoszona inicjatywa weźmie udział w konkursie. Nie zwlekajcie!

Czym będziemy się
aktualnie zajmować?

Oczywiście Planu dla edukacji nie zrealizujemy sami! Nasze działania skupią się na:

1. Promowaniu wdrażania zmian zgodnie z Planem dla edukacji oraz integrowanie wokół niego jak największej liczby podmiotów

2. Budowie platformy gromadzącej know-how oraz mierzącej stopień realizacji Planu dla edukacji

3. Wdrażaniu autorskich narzędzi dla każdego z obszarów Planu dla edukacji we współpracy z różnorodnymi środowiskami

Oto ludzie, którzy stworzyli
Plan dla edukacji

Plan dla edukacji powstał w ramach inicjatywy Projektujemy przyszłość. Edukacja, której organizatorami są Wrocławski Park Technologiczny i Fundacja Pro Mathematica.

Za prowadzenie prac nad Planem i opracowanie konceptu odpowiedzialni są:

 • Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego
 • Agnieszka Pałys, Prezes Fundacji Pro Mathematica, Dyrektor Pionu Prawnego i Organizacyjnego we Wrocławskim Parku Technologicznym
 • Katarzyna Wolniak, koordynator Projektujemy przyszłość. Edukacja, Wrocławski Park Technologiczny
 • Marta Bodys, CEO Insight

Ambasadorzy Planu dla edukacji

 • Joanna Gogolińska, Prezes Fundacji Promo & Fund
 • Marta Grześko-Nyczka, pedagożka, nauczycielka akademicka w Instytucie Pedagogicznym Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie
 • Konrad Jurga, CEO Roboklocki
 • Agata Karolczk-Kozyra, Dyrektor szkoły oraz dyplomowana nauczycielka języka polskiego wI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
 • Łukasz Kosiński, nauczyciel, szkoleniowiec i wykładowca akademicki
 • Dorota Kujawa-Weinke, trenerka, edukatorka i mentorka w programach i szkoleniach dla nauczycieli
 • Elżbieta Manthey, prowadząca portal Juniorowo.pl, prezeska Fundacji Rozwoju przez Całe Życie
 • Wiesława Mitulska, nauczycielka, terapeutka pedagogiczna, edukatorka, mentorka itrenerka
 • Marcin Perfuński, influencer i redaktor w dużym wydawnictwie, supertata.tv
 • Anna Szulc, nauczycielka matematyki, wychowawczyni w Liceum w Zduńskiej Woli, mediatorka społeczna, tutorka
 • Julian Wąsek, prezes Fundacji Szkoła 2.0
 • Ela Wojciechowska, Prezeska Fundacji Digital University

W konsultacjach społecznych nad opracowaniem Planu dla edukacji wzięli również udział m.in.: Adrian Klonowski, Agata Sieńczak, Agnieszka Pilch, Agnieszka Śliwińska, Anna Przyborska-Borkowicz, Dagmara Rucińska, Dorota Gonigroszek, Ela Magiełda, Elżbieta Miterka, Grzegorz Wilkiel, Iwona Pysz, Iwona Zarębska, Jarosław Kordziński, Kamilla Przychodzień, Lucyna Radtke, Magdalena Andrałojć, Magdalena Maziarz, Marcin Miłko, Marzena Dembicka, Martyna Wilk, Małgorzata Minchberg, Małgorzata Rabenda, Monika Wasilonek, Przemysław Lewandowski, Renata Krystian.

Masz pytania? Chcesz dołączyć do projektu?
Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas na adres

kontakt@plandlaedukacji.pl

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!