Monitorowanie postępów edukacyjnych zamiast oceniania w autorskiej aplikacji Sparkling

Spark Academy

Realizowany obszar i cele

VIII.2. Wprowadzenie nowych metod pracy z oceną w szkole

Udostępnij

Udostępnij

O inicjatywie

Sparkling jest autorską platformą szkół Spark Academy, dzięki której uczniowie oraz nauczyciele mają pod kontrolą proces nauki. Jest to narzędzie, które łączy w sobie funkcję sylabusa przedmiotowego, narzędzia automonitoringu procesu uczenia się ucznia oraz narzędzia planowania procesu edukacyjnego i jednoczesnej kontroli indywidualnych postępów edukacyjnych ucznia. Tę kontrolę może prowadzić nauczyciel przedmiotowy, ale także wychowawca. Przedmioty rozpisane w postaci celów edukacyjnych pozwalają dostrzec progres pracy pojedynczego ucznia, jak i monitorować postęp realizacji programu nauczania przez nauczyciela w przejrzystej formie. Dzięki aplikacji uczeń wie z wyprzedzeniem, jaki materiał będzie realizował na lekcjach, i może w dowolnym czasie powrócić do miejsc, które są dla niego ważne. Również wychowawca, mając dostęp do statystyk każdego ucznia, uzyskuje funkcjonalne narzędzie, które pozwala mu prowadzić proces tutoringowy w oparciu o obiektywne dane.

Organizacja roku szkolnego w Sparku jest skorelowana z aplikacją Sparkling. Rok szkolny podzielony jest na cztery okresy. Uczniowie otrzymują od nauczyciela przedmiotowego cele edukacyjne, razem z kryteriami sukcesu oraz punktacją przypisaną za realizację konkretnych kryteriów. Na początku każdego okresu (checkpointu) uczeń dowiaduje się, nad czym będzie pracował z nauczycielem. Ma też jasno wyszczególnione wymagania – konkretne formy realizacji lub wskazania metodyczne do wykonania danego zadania, a czasami otwartą możliwość wyboru formy, w jakiej uczeń tworzy wytwór edukacyjny, który jest dowodem osiągnięcia pewnej kompetencji edukacyjnej. Uczeń może realizować cele zgodnie z harmonogramem programu nauczania zaproponowanym przez nauczyciela danego przedmiotu, albo stworzyć swój indywidualny harmonogram pracy nad danym przedmiotem, dopasowany do jego indywidualnych potrzeb. Gdy pojawia się kolejny checkpoint, uczniowie otrzymują następną partię materiału edukacyjnego dodaną do tego samego turnusu. Turnus w Sparklingu to zbiór celów edukacyjnych wraz z materiałem edukacyjnym realizowanym przez konkretnego nauczyciela danego przedmiotu z konkretną grupą uczniów w danym roku szkolnym.

Materiał narasta w ciągu roku szkolnego, a uczeń ma wszystkie cele z danego przedmiotu w jednym miejscu, podawane partiami. Jest to celowy zabieg edukacyjny – materiał podawany partiami na okresy ok. 2-2,5 miesiąca pozwala na dokonywanie wyboru materiału, nad którym pracuje uczeń, w kontrolowanych przez strukturę oraz nauczyciela warunkach. Aby zapewnić uczniom możliwość brania odpowiedzialności za swój proces edukacyjny, robienia planów i decydowania, czego w danym momencie chcą się uczyć, system zakłada możliwość realizacji niezrealizowanych celów edukacyjnych do jednego checkpointu wstecz. Cele w danym checkpoincie są oznaczone hasztagami (#checkpoint1, #checkpoint2 itd.), co pozwala uczniowi wyselekcjonować cele z konkretnego checkpointu i sprawdzić, ile „przeterminowanych” celów jest w jego bazie oraz ilu zadań nie zdążył zrealizować na czas. Uczeń może też sprawdzać, ile zadań ma do wykonania w danym okresie i podejmować świadome decyzje, czy czasowo stać go na realizację innych ważnych projektów. Na przykład uczennica, która zdecydowała się na udział w olimpiadzie filozoficznej, po konsultacjach z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) przełożyła realizację celów z tych obszarów na kolejny checkpoint, ze względu na pracę nad esejem filozoficznym. Dzięki temu, że wszystko jest w aplikacji, uczennica wie, co będzie musiała nadrobić, i może tę pracę świadomie rozłożyć w czasie.

Wewnętrzny System Oceniania (WSO) oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) w Sparku są ściśle skorelowane ze Sparklingiem. Uczeń otrzymuje ocenę końcoworoczną wyrażoną stopniem na świadectwie szkolnym. Przy ustalaniu ocen sumujących stosuje się algorytm, który przelicza procenty zaliczonych zadań na ocenę. 100% to suma punktów za wszystkie cele edukacyjne możliwe do zrealizowania z danego przedmiotu, udostępnione uczniowi w systemie Sparkling w ramach programu nauczania.

Techniczne uwarunkowania oceny w Sparku: Sparkling jest narzędziem wykorzystywanym w pracy z uczniem od 4 klasy szkoły podstawowej. Uczniowie są przygotowywani do pracy na celach edukacyjnych już na poziomie klas 1-3, jednak ma to wtedy mniej formalny charakter. W klasie 4 uczniowie otrzymują szkolne komputery i są wdrażani do pracy na celach edukacyjnych z wykorzystaniem aplikacji Sparkling. Wdrażanie odbywa się w dwóch formach: technicznej (obsługa aplikacji) oraz metodycznej (rozumienie sensu pracy na celach edukacyjnych).

Wszystkie zajęcia edukacyjne w Sparku są prowadzone metodą celów edukacyjnych, co oznacza, że każda forma pracy z uczniem jest oparta o cele w Sparklingu. Metodyka pracy oparta o cele edukacyjne pozwala na rozpisywanie zadań z zakresu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ale także kompetencji miękkich i elementów oceny zachowania. Uczeń za realizację każdego zadania edukacyjnego uzyskuje zaliczenie konkretnego celu edukacyjnego, bądź jego fragmentu w postaci konkretnego kryterium. Cele i kryteria mają przypisaną punktację, która jest przeliczana przez aplikację Sparkling na wynik procentowy. System pokazuje użytkownikom (uczniowi, nauczycielowi oraz wychowawcy), jaki procent celów zrealizował uczeń w danym czasie w odniesieniu do wszystkich wymaganych przez nauczyciela celów w danym okresie. Uczeń realizując dane zadanie zaznacza w systemie, że pracuje nad danym elementem z turnusu. Wówczas wszyscy widzą, na jakim etapie realizacji programu jest uczeń. Gdy uczeń jest gotowy, by zaprezentować nauczycielowi swój wytwór, może to zaznaczyć w Sparklingu. Jeśli dostarczony przez ucznia wytwór spełnia kryteria, nauczyciel zaznacza, że dane wymaganie zostało przez ucznia osiągnięte. Jeśli jednak praca wymaga jeszcze korekty, nauczyciel zaznacza, że uczeń musi pracować dalej nad danym zagadnieniem. Wszystkie te znaczniki mają swoje kolorystyczne oznaczenia w Sparklingu, co pozwala na szybką orientację w sytuacji edukacyjnej ucznia.

Zrealizowane i potwierdzone przez nauczyciela cele edukacyjne dają uczniowi punkty, które przeliczane są na wynik procentowy. System przeliczania punktów na procenty opiera się na wzorze: wszystkie punkty za zrealizowane przez ucznia cele stanowią licznik, zaś wszystkie punkty za wymagane przez nauczyciela cele stanowią mianownik wzoru. Na tej bazie powstaje wynik procentowy. Do mianownika tego równania wchodzą jedynie cele określone jako obowiązkowe dla danego programu nauczania. Cele bonusowe, które nie są oznaczone hasztagiem danego checkpointu, pozwalają uczniom wykazać się zaangażowaniem w pracę i podnieść swoją ocenę końcoworoczną. Wszystkie cele bonusowe, które zrealizuje uczeń, trafiają do licznika równania, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wartości mianownika, co pozwala na zwiększenie ilości procent w realizacji celów edukacyjnych. Możemy mieć też wynik procentowy powyżej 100%, co oznacza, że uczeń zrealizował wszystkie cele oznaczone przez nauczyciela jako obowiązkowe oraz cele dodatkowe. Wynik powyżej 100% nie ma przełożenia na WSO, gdyż ocena celująca mieści się w granicach 95-100%, jednak są to dane istotne dla ucznia, nauczyciela oraz tutora, pokazujące zaangażowanie ucznia, jego predyspozy

cje oraz strategię w procesie edukacyjnym.

20 czerwca 2024

Udostępnij

Dołącz do Planu dla edukacji!

Dołącz do nas na

Zobacz również

Plan dla edukacji

Dołącz do realizacji Planu dla edukacji!

Jak działa
Plan dla edukacji?

Plan dla edukacji to drogowskaz do zmiany polskiej szkoły.
Każdy może korzystać z niego na własną rękę, na skalę odpowiadającą jego potrzebom i możliwościom.

Zgłoś inicjatywę!

Działasz na rzecz edukacji? Pochwal się tym światu i zainspiruj innych! Opisz nam swoje działanie, włącz je w realizację Planu dla edukacji i promuj je razem z nami!

Przeglądaj inspiracje

Zobacz, jak inni działają na rzecz edukacji! Przeglądaj bazę gotowych rozwiązań wdrażanych w polskich szkołach i uzyskaj potrzebną ci wiedzę, inspiracje oraz kontakty!

Baza wiedzy

Czekają w niej na ciebie m.in. artykuły, raporty, podcasty i webinary, o różnorodnych obliczach edukacji, które możesz sortować i przeglądać według swoich potrzeb!

Podziel się wiedzą!

Daj nam znać, co jeszcze powinno znaleźć się w naszej bazie wiedzy! Możesz zgłosić materiały swojego autorstwa, ale też polecane publikacje innych autorów.